CHRISTINFO.LV  

 

Par mums (Home)

 Bibliotēka

 Grāmatnīca

 Grāmatas

 Kontakti

Kristīgie mediji

 TV

 Radio

 Arhīvi

 Satelīti

 Periodika

Aktuāla informācija

 Latvijas

 Ārzemju

 Dievkalpojumi

Akcenti

 Atziņas, vērtējumi....

Noderīgi web-resursi

Foto galerija

SOS

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Oren Lev Ari

     Oren Lev Ari ir dzimis 1976.gada 12.oktobrī Krievijas federācijā, Hasavjurtas pilsētā, Dagestanā.13 gadu vecumā viņš ar ģimeni pārcēlās uz vienu no Ziemeļkaukāza federatīvā apgabala kūrorta pilsētām Pjatigorsku, Stavropoles apgabalā. Tas bija laiks, kad narkotiku vilnis ieņēma valsti un daudzus sev pakļāva, it īpaši jauniešus. Tāpat kā daudzi citi, arī Orens sāka lietot narkotikas.

     1998. gadā Orena māte, kā ebrejiete, repatriējās uz dzīvi Izraēlā. Orens palika dzīvot ar vecmāmiņu Pjatigorskā. Gadu pēc gada grimstot narkotiku važās, viņš nonāca līdz tādam veselības stāvoklim, ka viņa aknas bija pilnībā paralizētas un atteicās darboties. Ārsti pateica savu slēdzienu: dzīvot atlicis labi ja 2 mēneši. Cerības nebija...., bet , Bībele saka, ka Dievs pat ļaunu var vērst par labu!

     Šajā laikā Izraēlā Dievs jau bija iesācis savu brīnišķīgo glābšanas darbu pie Orena ģimenes. Viņa māte bijā pirmā no ģimenes, kura atdeva savu dzīvi Jēzum un kļuva par Jeruzalemes mesiāniskās draudzes locekli. Pilsētā, kurā mira un augšāmcēlās pasaules Glābējs – mūsu Mesija Jēzus Kristus, Orena māte lūdzās un iestājās par savu dēlu. Un Dievs saka aizskart Orena sirdi modinot viņā vēlmi doties uz apsolīto zemi. Vēl pirms izlidošanas uz Izraēlu Dievs brīnumainā veidā atbrīvoja viņu no narkotiku atkarības. Lai arī līdz galam viņš tā īsi pat nesaprata, kas tajā brīdī notiek, viņš zināja, ka ir noticis pārdabiskais Dieva brīnums, jo pēc 7 gadu ilgās narkotiku atkarības viņš pirmo reizi spēja aizmigt bez kārtējās devas.

     Orens pārceļas uz dzīvi Izraēlā. Viņa aknas ir pilnībā paralizētas, fiziskais ķermenis galīgi izmocīts un līdz pēdējai iespējai sagrauts. Lielā nespēka dēļ viņš nespēj ilgi staigāt un stāvēt kājās. Kādā no dienām viņš nolēma aiziet līdzi savai mātei uz lūgšanu dievkalpojumu, un tur Dievs aizskāra viņa sirdi. Iznākot no dievkalpojuma , viņš pieņēma lēmumu sekot Jēzum un nodot Viņam visu savu dzīvi. Tajā pat vakarā viņu aizskāra Svētais Gars,- istaba, kurā atradās Orens piepildījās ar brīnišķīgu spilgtu gaismu. Māte ieraugot šo gaismu pat nedaudz sabijās, un pienākot pie durvīm jautāja:, kas tas ir?” Orens atbildēja:,, noteikti Svētais Gars ir atnācis”. Tajā naktī viņš tika pilnībā dziedināts.

    Nedaudz vēlāk Dievs vēlreiz viņu apmeklēja. Kādā dienā, atnākot mājās no ivrita kursiem, viņš iegāja savā istabā, lai nedaudz atpūstos. Piepeši, viņš sajuta kaut ko neparastu un spēcīgi izbijās. Tad viņš savā priekšā ieraudzīja Jēzu. Apgaismotu, svētā purpura apģērbā. Jēzus tieši ieskatījās viņam acīs, un

     Orena sirdi piepildīja pilnīgs miers. Jēzus uzlika roku uz viņa galvas, un teica:,, Es tevi svētu!”

     Dzīve turpinājās. Orens sāka apmeklēt mesiānisko draudzi un kalpot slavēšanas grupā pie bungām. Arvien vairāk iepazīstot Jēzu un Viņa svētības, viņš sāka jautāt Dievam par savu turpmāko aicinājumu. Dievs lika viņa sirdī būt uzticīgam mazumā un gaidīt Viņa nolikto laiku. Tas bija arī lielu grūtību un ciešanu laiks. Orens arī ņēma dalību daudzās draudžu kalpošanās: ielu evaņģelizācijā, lūdza par vajadzībām, mājas grupu kalpošanā un protams arī slavēšanā.

     Orena sirdi arvien spēcīgāk piepildīja karsta vēlēšanās no Dieva ieiet savā aicinājumā un sākt darīt to, kam viņu ir aicinājis Tas Kungs. Orena sieva Ella dalīja ar viņu šo redzējumu, Dievs atklāja viņai, ka Orens tiek aicināts būt par mācītāju un sludinātāju. Un tā, 2005.gadā lūgšanu laikā Dievs uzrunāja Orenu un teica viņam: ,, Ir laiks”. Lai gan Orens jau ilgi bija gaidījis šo atbildi no Dieva, tomēr sākt savu kalpošanu nebija viegli- viņš bija ieaudzis draudzē, kurā kalpoja ar mīlestību un dedzību. Bet, paklausot savam Debesu Tēvam, viņš devās pretim savam aicinājumam no Dieva, un tā aizsākās jauna mesiānisko ebreju draudze ,,Meleh Kavod Raw” (Lielās Godības Ķēniņš). Dievkalpojumi šajā draudzē sākumā notika tikai ebreju valodā.

     Laiks nebija no vieglajiem, daudzi šaubījās, pārbaudīja un gaidīja - kas no visa tā sanāks. Bija arī vajāšanas, bet Dievs lika Orena sirdī mieru un ticību- runājot par viņa kalpošanu un šīs draudzes nākotni. Draudze auga, cilvēki pieņēma Jēzu un atgriezās. Dievs pieveda draudzei tos, kuriem vajadzīga pestīšana , kā arī tos, kuri bija atkrituši no ticības ; cilvēki atgriezās pie Kristus. Daudzi tika dziedināti no slimībām, notika atbrīvošanas. Pēc neilga laika mācītāju Orenu jau sāka aicināt sludināt citās draudzēs. Viņš sāka izbraukt no valsts, daloties ar Vārdu par glābšanu un ticību, nesot vēsti par to, ka Dievs nav atstājis savu Izraēla tautu, un šajos beidzamajos laikos paceļ Savu Miesu Svētajā Zemē.

     Dievs ir svētījis Orenu ar svaidītiem kalpotajiem un līderiem draudzē, kuri ir uzticīgi draudzes redzējumam. Šajā īsajā laika periodā draudze ir piedzīvojusi daudzus pārbaudījumus, kā rezultātā draudze ir kļuvusi stiprāka. Kādā no lūgšanām kurās kopā bija sanākuši draudzes līderi, Orens saņēma pravietisku Vārdu no Dieva par televīziju, kura nāk no Krievijas uz Izraēlu, un par to, ka draudze sāks arī savas televīzijas programmas. Drīz vien tas viss arī notika. Kādā no braucieniem notika tikšanās ar telekanāla ,,TBN Russia” prezidentu, kurš piedāvāja Orenam sludināt caur šo kanālu. Tajā laikā draudzē jau tika atvērta otra kalpošana - krievu valodā, no kuras arī sākās mācītāja Orena Lev Ari dievkalpojumu ieraksti un translācijas . Draudze arī sāka translēt regulāras programmas ,,Vārds no Jeruzalemes”.

     2009.gadā nedaudzi mācītāji no dažādām Izraēlas pilsētām sanāca kopā, lai apspriestos par iespējām atvērt mācītāju asociāciju, kuras mērķis un uzdevums būtu- mesiānisko draudžu garīgais un juridiskais atbalsts (Izraēlā šis atbalsts ir īpaši vajadzīgs), kā arī, lai apvienotu Kristus Miesu Svētajā zemē. Viens no šīs asociācijas, kura vēlāk ieguva nosaukumu ,,Cristal Forum”(Tīras attiecības), iniciatoriem un dibinātājiem kļuva mācītājs Oren Lev Ari.

     Šodien asociācija ,,Cristal Forum” rīko regulārus seminārus mācītājiem, draudzes līderiem, ģimenēm, bērnu un jauniešu kristīgās nometnes, kā arī pielūgsmes un slavas konferences.

     Draudze ,,Lielās Godības Ķēniņš” mērķtiecīgi turas pie redzējuma, kuru Dievs viņiem deva iesākumā ,, ticība, kas darbojas mīlestībā” (Gal.5:6). Spēcīgs akcents tiek likts uz dziedināšanām un Dieva ģimenes institūta atjaunošanos, ar mērķi vest ģimenes Dieva aicinājumā. Īpaša uzmanība tiek veltīta slavas un pielūgsmes kalpošanai, mājas grupām, bērnu un pusaudžu kalpošanām. Draudzē darbojas arī teatrālā kalpošana, kalpošana pensionāriem un maznodrošinātām ģimenēm, atraitnēm un bāreņiem: jo mūsu Kungs Jēzus lika mums darīt labas lietas, lai parādītu pasaulei, kāds ir mūsu Debesu Tēvs. Mēs saņemam daudz liecību par fiziskām dziedināšanām, kurās cilvēki pateicas Dievam par to ka saņēmuši Viņa dziedināšanu caur mūsu televīzijas pārraidēm.

     Svētais Gars liek Orena sirdī stipru redzējumu un daudz brīnišķīgu nākotnes plānu. Bet, kopā ar to arī viņa sirds ir pilna dziļas un personīgas atklāsmes par Pāvila vārdiem,, bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga,’’ un ,,tomēr ne es” esmu strādājis, ,, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani”. (1Kor. 15:10) Tikai Visuvarenā Dieva svētība un Svētā Gara spēks spēj atvērt nākamās durvis Tā Kunga Slavai Izraēlā!

     Viens no mūsu Kunga uzdevumiem un mācītāja Orena mērķiem ir- veidot un pacelt kalpotājus, sākt jaunas draudzes. Reiz Dievs spēcīgi runāja uz viņu par ,,kritušās Dāvida telts” atjaunošanu. (Am.9:11, Ap.d. 15:16-17). Un šodien mēs redzam, ka draudze arvien spēcīgāk darbojas apustuliskā pravietisma svaidījumā. Izraēla Svētais spēcīgi izlej Savu slavu dievkalpojumu laikā caur pravietisku vārdu un pielūgsmi. Mēs redzam , ka to ko Dievs ielicis un pravietiski turpina likt Orena Lev Ari sirdī, top dzīvs ,,un Tas Kungs neatstāja neko nepiepildītu no tā, ko Viņš bija pasludinājis.” (1 Sam.3:19)

     Un mēs esam pārliecināti par to, ka,, tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” (Fil.1:6).

  Video - Dievkalpojumi Baltijas valstīs

  10.07.2010, plkst. 15.00 (Rīgā, draudzē "Labā Vēsts")

  11.07.2010, plkst. 10.00 (pilns dievkalpojums - Rīgā, draudzē "Jaunā paaudze"), tikai sludinātais vārds

  11.07.2010, plkst. 18.00 (Rīgā, draudzē "Labā Vēsts")

  04.05.2009 - Video (Sillamäe, Igaunija)

  05.05.2009 - Video (Pärnu, Igaunija)

  06.05.2009 - Video (Valmiera, draudzē Atklāsme)

  23.07.2008 - Video (Valmiera, draudzē Atklāsme)

  24.07.2008 - Video (Pērnava, Igaunija)

  25.07.2008 - Video (Tartu, Igaunija) 

  Audio - Dievkalpojumi Baltijas valstīs

  01.07.2010 - Audio (Valmiera, draudzē Atklāsme)

  Dievkalpojumi Izraēlā: Video

  Oren Lev Ari kalpošanas mājas lapa- King of Glory Jerusalem

  Video arhīvi   Audio arhīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker